جمعه 30 فروردین 1398
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ورود

بعثت رسول مکرم اسلام ص

بازار سراي بي خبري و غفلت است، پس هر كه در آن يك تسبيح گويد خداوند هزار هزار ثواب برايش مي نويسد

حضرت محمد (ص) آخرین پیامبر خدا

 حضرت محمد (ص) از جانب خداوند عزو جل براي هدايت مردماني كه سالها بت بي روح و بي جان را مي پرستيدند و به  قتل و كشت و كشتار و آزار و اذيت يكديگر مي پرداختند و از طريق راهزني روزگار خود را به بد بختي و بيچاره گي مي گذراندند مبعوث شد. تا آنها را از راه ضلالت و گمراهي و حيراني و سرگرداني به راه راست هدايت كرده و از عبادت بتهاي بي روح و بي جان و بي خاصيت و بي اثر به عبادت خداوند يكتاي قادر متعال داراي عظمت و شكوه راهنمايي كند. در ميان همه ي انسانها مقام هيچ انساني و هيچ پيامبري به مقام پيامبر اسلام(ص) نمي رسد. نام : محمد / لقب : مصطفي / كنيه: ابوالقاسم/ نام پدر: عبدالله/ نام مادر: آمنه/ تاريخ و محل تولد : 17 ربيع الاول سال عام الفيل  مكه/  دوران نبوت: 23 سال /  مدت عمر: 63 سال/ تاريخ و محل رحلت: 28 صفر در مدينه/ مرقد شريفش: در مدينه كنار مسجد النبي

   شخصيت پيامبراسلام ص

نگارش سطوري پيرامون شخصيت و زندگاني حضرت محمد(ص) كاري بس دشوار و نشدني است و اگرهم چيزي در اين خصوص نوشته شود بايست آن را به حساب اين شعر مولوي گذاشت كه: آب دريا را اگر نتوان كشيد هم به قدر تشنگي بايد چشيد

در تاريخ زندگي انسانها هرازچندي،انسانهاي خارق العاده اي پا به عرصه وجود مي گذارند كه با قول و فعل خود مسير زندگي مردم عصرخويش را تغييرمي دهند. تعداد محدودي ازاين افراد،نه تنها عصر خويش را بلكه تمامي اعصار و قرون بعد از خود را دستخوش تغييرات مي نمايند.شخصيت بي نظيرو محبوب خدا وخلق ،حضرت محمد بن عبدالله(ص)از چنين ويژگي ممتازي بهرمند است.او درعالم خلقت،سرمايه عظيمي جهت پرورش انسانهاي نمونه و ارائه آنها به عنوان الگو و سرمشق به ديگران به شمارمي آيد.تا آنجا كه قرآن كريم،شخصيت جاويد و ماندگار جهان در سوره احزاب آيه21،آنحضرت را چنين معرفي مينمايد: لقد كان لكم في رسول الله اسوهٌ حسنهٌ : قطعاً شما را دراقتداي به رسول خدا درهمه كارها سرمشقي نيكواست.وجود جسماني حضرت رسول اكرم(ص)مانند وجود جسماني ديگرانسانها داراي اندام،گوشت و پوست است.او چون ديگران ميخوابد،ميخورد و راه ميرود،اما روح بلند ايشان از ديگرانسانها جداست،و زندگي 63ساله وجود مقدسش گواه براين بيان است .به  تعبيرجناب آقاي دكترشهيدي،پيدايش او را بايد به طلوع خورشيد همانند كرد.او با آمدنش دنياي تاريك عصر خود و ديگراعصار بعد از خويش را منور كرد و با پديده هاي گمراهي،تيره روزي و نا بخردي مبارزه كرد.آن حضرت با تفكر متكي به وحي الهي،زندگي مردم را براي بهتر زيستن،دست خوش تغيير قرارداد،آن هم مردمي كه مقهور و مرعوب سنت ها،تقليدها،عقايد،آداب و رسوم و رفتارهاي غلط جاهلي بودند.و بازبه تعبيراستاد بزرگوار جناب آقاي دكتر شهيدي،از چنين انسانهاي بي ارداه و محكومان بي تصميم،از بردگان مفلوك و رنجبران ستمكش،انسانهاي مصمم،حاكمان نافذ راي ومهتران فرمانروا ساخت.شخصيت محبوب حضرت محمد (ص)به گونه اي براي پروردگار داراي ارزش است كه درقرآن كريم،او را پيامبرمرسل،رسول الله،نذيرٌمبين، وگاه بشيرو نذير،رحمهٌ للعالمين و خاتم النبين ناميده است.او به نص صريح قرآن،شخصيتي است كه با مشاهده  فقرو شنيدن اخبارمربوط به آن سخت ناراحت ميشد وخاطرش آزرده مي گرديد.خداوند كريم درقرآن مجيد مي فرمايد:

اي مردم  شما را پيامبري ازجنس خودتان آمد كه رنج كشيدن تان براو سخت است

با اين و جود رهبرمطلق جهان هستي،اگرچه در رحم مادرش بود،پدربزرگوارش عبدالله را درسفربازرگاني شام ازدست داد و تحت كفالت جدش عبدالمطلب قرارگرفت و درسن هشت سالگي اجل مرگ مادرش را ازاو گرفت و غم يتيمي او افزوده شد،اندك زماني بعد سختي هاي او دو چندان گشت وعبدالمطلب نيزبه ديارباقي شتافت وطبق وصيت جدش تحت سرپرستي عموي بزرگوارش ابوطالب قرارگرفت. اما اوآنچنان مهم جلوه مي كرد و ديگران را تحت تاثير خود قرارميداد،كه ازكودكي،درچهره،رفتار وگفتارش آثارعظمت و فوق العاده بودن قابل پيش بيني بود.

از اخلاق پيامبر ص

مردي ازحضرت علي(ع) خواست اخلاق پيغمبراكرم(ص) را برايش  بشمارد.حضرت فرمود: تو نعمت هاي دنيا را بشمارتا من نيزاخلاق آن بزرگوار را برايت بشمارم.آن مرد گفت:چگونه ممكن است نعمتهاي دنيا را شمرد،با اينكه خداوند در قرآن مي فرمايد: 

اگربشماريد نعمتهاي خدا را،نمي توانيد به پايان رسانيد.امام علي(ع) فرمود:خداوند تمام نعمت هاي دنيا را قليل و كم ميداند وميفرمايد بگو متاع دنيا اندك است. واخلاق پيغمبر اكرم(ص) را درقرآن عظيم يعني بزرگ شمرده است چنانكه ميفرمايد:تو را اخلاقي بسيار بزرگ است.اينك تو چيزي كه قليل است را نميتواني بشماري،من چگونه چيزي كه عظيم و بزرگ است را ميتوانم شمارش كنم.ولي همين قدر بدان،اخلاق نيكوي تمام پيغمبران بوسيله رسول اكرم(ص)تمام شد.هريك از پيغمبران مظهر و نشانه يكي ازاخلاق پسنديده بودند.چون نوبت به آن جناب رسيد،تمام اخلاق پسنديده را جمع كرد.ازاين رو فرمود

من برانگيخته شدم تا اخلاق نيكو را تمام كنم.ابوطالب عموي بزرگش نيزازاخلاق دوران كودكي ايشان ميگويد:من هرگز كلمه دروغ ازاو نشنيدم،كارناشايست وخنده بيجا نديدم،به بازي هاي بچه ها ميل و رغبت نشان نميداد،تنهائي و خلوت را دوست ميداشت و درهمه حال متواضع بود

.بله دوستان او پيش از پيامبري آنچنان در بين مردم به درستي مشهور بود كه لقب محمد امين يافت

او درطول 23سال پيامبري سختيهاي زيادي كشيد.با فرزندان خود و فرزندان مسلمين مهربان بود.او نماز را بسيار دوست ميداشت و به برپايي نماز امرميكرد.او سفارش ميكرد كه به پدر و مادر ومعلمين خود احترام بگذاريم.با جهل و بيسوادي دشمن بود و به درس خواندن سفارش ميكرد.آخرين وصيت او احترام گذاشتن به كتاب خدا قرآن مجيد وخاندان پاكش بود.   احترام به والدين مردي به محضر رسول خدا (ص) مشرف گرديد و عرض كرد: يا رسول الله به چه كسي نيكي كنم؟ پيامبر (ص) فرمود: به مادرت . دو باره سوال كرد سپس به چه كسي نيكي كنم؟ حضرت فرمود: به مادرت . بار ديگر سوال كرد سپس به چه كسي نيكي كنم؟ حضرت فرمود: به مادرت . بار چهارم سوال كرد آن گاه به چه كسي نيكي كنم؟ پيامبر (ص) فرمود: به پدرت .  در پايان جهت تبرك  چند حديث از رسول مكرم اسلام حضرت محمدبن عبدالله (ص) تقديم مي نايم باشد كه ذخيره آخرت مان گردد.رسول اكرم صل الله عليه و آله:اي مردم جز اين نيست كه خداست و شيطان ، حق است و باطل ، هدايت است و ضلالت ، رشد است و گمراهي ، دنياست و آخرت ، خوبي هاست و بدي ها ، پس همه خوبي ها از آن خداست و همه زشتي ها از آن شيطان ملعون است.  در پايان چند حديث از پيامبر عظيم الشأن اسلام تقديم مي نمايم  باشد كه با عمل به آن احادث موجبات رضاي رسول خدا(ص) را فر اهم كرده باشيم.

  :رسول اكرم صل الله عليه و آله

شيطان تا آنگاه كه انسان مراقب نمازهاي پنجگانه اش مي باشد از او مي ترسد و چون نمازهايش را تباه كرد بر او جرائت پيدا مي كند و او را در گناهان بزرگ فرو مي برد.

  رسول اكرم صل الله عليه و آله:

اي علي ، هر گاه وقت نمازت رسيد آماده آن شو و گرنه شيطان تو را سرگرم مي كند و هرگاه قصد كار خيري كردي شتاب كن و گرنه شيطان تو را از آن منع مي كند

کلمات کلیدی:

 

درباره‌ی سایت

امام خمینی

اگر من بخواهم یک توصیه به شما بکنم، آن توصیه این خواهد بود که بصیرت خودتان را زیاد کنید؛ بصیرت. بلاهایی که بر ملت ها وارد میشود، در بسیاری از موارد، بر اثر بی بصیرتی است. خطاهایی که بعضی از افراد می کنند، بر اثر بی بصیرتی است. بصیرت خودتان را بالا ببرید. آگاهی خودتان را بالا ببرید. من مکرر این جمله امیرالمؤمنین علیه السلام را در گفتارها بیان کردم که فرمود: « الا و لا یحمل هذا العلم الا اهل البصر و الصّبر »

اللهم عجل لولیک الفرج